Privacyverklaring

LAATSTE VERSIE: 5-6-2018

 

PRIVACY

 

Autobedrijf Jan Snel BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Autobedrijf Jan Snel B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, voor meer informatie lees het kopje ‘Verstrekking aan derden’;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

 

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring (of in algemenere zin) vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens of vul het formulier in op de website:

 

Autobedrijf Jan Snel B.V.

Adresgegevens: Sportlaan 1, 3297 TG, Puttershoek

E-mailadres: info@jansnelputtershoek.nl

Telefoon: 078 – 676 11 77

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 23075247

 

WAARVOOR WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

 

Uw persoonsgegevens worden door verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Leveren van diensten en producten conform een overeenkomst; verhuur, verkoop, offerte, financiering, onderhoud, verzekeringen, mobiliteitsservice, autoschade, reparatie, uitvoeren van APK, leasen
 • Orderaanvragen, offertes, facturen, reserveringen op papier
 • Orderaanvragen, vragen, klachten, reserveringen via de website
 • Leveren van nieuws, reclame, informatieverstrekking, APK herinneringen, verjaardagskaarten (als u hier toestemming voor heeft gegeven)
 • Leveren van informatie op de website, afspraken via online verwerking
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten en behandelen van personeelszaken

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslachtstitel
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Voertuig kentekenplaat
 • Chassisnummer
 • Kopie paspoort, ID-kaart, rijbewijs waarop pasfoto niet zichtbaar is

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

 

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor onder andere:

 • Autoverhuurautoverkoop
 • Autoverzekeringen
 • Financiering voor auto
 • Leasen van een auto
 • Autoschade
 • Mobiliteitsservice
 • Full-service marketingtool

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

MINDERJARIGEN

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

BEWAARTERMIJN

 

Autobedrijf Jan Snel B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

BEVEILIGING

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Autorisatie beperkt tot administratie medewerkers;
 • Back-up op een beveiligde harde schrijf;
 • Gegevens die niet meer nodig zijn worden vernietigd nadat het bewaartermijn verstreken is;
 • Alle medewerkers houden zich aan het gestelde geheimhoudingsplicht;
 • Gegevens worden alleen verstrekt aan derden als dit met een geldig doel nodig is en er is daarvoor een verwerkersovereenkomst opgesteld zodat deze beveiligd blijven.

 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

KLACHTEN

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

 

 

WIJ GEBRUIKEN COOKIES VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN

 

Autobedrijf Jan Snel BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

DEZE PRIVACYVERKLARING IS MET ZORG OPGESTELD IN SAMENWERKING MET DIGIDIP SUPPORT MET BEHULP VAN DE BOVAG. AUTOBEDRIJF JAN SNEL BV BLIJFT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD EN TOEPASSING VAN DIT DOCUMENT.
Beoordeel ons
×

Goedendag!

Stel ons een vraag via WhatsApp of stuur een e-mail naar info@jansnelputtershoek.nl

×